Dlaczego zastosowanie bezpieczników gazowych jest takie ważne?

Wiele procesów technologicznych wykorzystywanych w przemyśle wymaga zastosowania rozmaitych gazów technicznych. Mogą one być potrzebne do wytwarzania energii cieplnej koniecznej m.in. w czasie suszenia lub wygrzewania, a także jako surowiec niezbędny do wywołania określonych reakcji chemicznych czy stworzenia właściwej atmosfery ochronnej np. podczas spawania, cięcia termicznego bądź pakowania żywności. Ponieważ są one dostarczane pod wysokim ciśnieniem, instalacje służące do ich magazynowania oraz przesyłania i poboru w odpowiednich punktach muszą być wyposażone w bezpieczniki gazowe. Przekonajmy się, dlaczego będą one konieczne i sprawdźmy, jak działają.

Dlaczego bezpieczniki gazowe są niezbędne?

Gazy techniczne to substancje, które są przechowywane pod wysokim ciśnieniem, a wiele z nich należy do substancji łatwopalnych. Niekontrolowane uwolnienie się ich większej ilości mogłoby więc doprowadzić do powstania atmosfery wybuchowej, co z kolei oznaczałoby ryzyko eksplozji oraz pożaru. Stanie się tak zwłaszcza w miejscach, gdzie butle lub infrastruktura przesyłowa będą narażone na oddziaływanie wysokiej temperatury, otwartego ognia lub urządzeń, w których wskutek spięcia może pojawić się iskra. Niebezpieczna sytuacja może się jednak zdarzyć nie tylko w wyniku utraty szczelności, ale także wówczas, gdy dojdzie do cofnięcia się płonącego gazu do instalacji przesyłowej, co mogłoby skutkować wybuchem całego rurociągu i podłączonych do niego butli bądź zbiorników. By wyeliminować takie zagrożenie, istniejące przepisy nakładają obowiązek montowania bezpieczników gazowych w każdym punkcie poboru gazu.

Jak działają bezpieczniki gazowe?

Bezpieczniki gazowe to urządzenia, które działają jako zawory zwrotne, umożliwiające przepływ tylko w jednym kierunku i blokujące instalację wówczas, gdy z dowolnego powodu – spadku ciśnienia po stronie zasilającej czy zablokowaniu przepływu po stronie zasilanego urządzenia – dojdzie do sytuacji, w której miałby nastąpić jego cofnięcie się. Są one zakładane za reduktorem, mówimy wówczas o bezpiecznikach przyreduktorowych albo przy wejściu przewodu zasilającego do konkretnego odbiornika, gdzie mamy do czynienia z bezpiecznikami przypalnikowymi.

rurociągi i regulatory gazów

Ponieważ gaz dostarczany w butlach lub zbiornikach może być bardziej sprężony niż to konieczne, przez dostarczeniem do konkretnego urządzenia powinien przejść przez reduktor, który będzie w stanie wyrównać jego ciśnienie i dopasować je do oczekiwań. Choć konstrukcja reduktorów jest zwykle prosta, to ich prawidłowe funkcjonowanie ma duże znaczenie dla trwałości używanego sprzętu, a także dla powodzenia poszczególnych operacji np. z uwagi na fakt, że przy łączeniu kilku gazów rozbieżności w ciśnieniu doprowadzą do zaburzenia składu powstającej mieszanki. Może się to przełożyć np. na właściwości tworzonej atmosfery ochronnej i zachodzące w niej procesy czy choćby na temperaturę uzyskiwanego płomienia.

 

Rodzaje reduktorów w instalacjach gazów technicznych

W miejscach, gdzie wykorzystuje się gaz czerpany bezpośrednio z butli, kluczowe znaczenie ma użyty reduktor butlowy. W przypadku systemów dystrybucji gazów rurociągami na ogół stosuje się dwa rozwiązania – reduktory centralne, dbające o parametry gazu wtłaczanego do całej instalacji oraz reduktory sieciowe, które obsługują konkretne punkty poboru gazu, dopasowując precyzyjnie ciśnienie do potrzeb podłączonego sprzętu.